Oglądasz posty wyszukane dla zapytania: kompetencje Klasa III Podstawowa

Temat: podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
A o której godzinie będzie poprawa?
Oto pytania z grupy I:
1. Wskaż które z rozwiązań zainicjowanych przez przedstawicieli Ruchów Nowego Wychowania przeniknęły do założeń współczesnej edukacji wczesnoszkolnej.
2. Wyjaśnij pojęcia: korelacja treści-integracja wiedzy, kompetencje kluczowe ucznia, ocenianie opisowe
3. Omów i zilustruj przykładami kryteria szacowania wartości podręczników dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej
4. Na podstawie lektury książki D.Klus-Stańskiej i M.Nowickiej wymień jakie działania nauczyciela we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej oddziałowują korzystnie na rozwój ucznia klas I-III.
5. Napisz krótką rozprawkę na temat: Czym powinien charakteryzować się współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej?

Temat: Geografia - Województwo śląskie
ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W KLASIE III

Poziom podstawowy (ocena dostateczna) – uczeń powinien:

- znać terminy dotyczące środowiska geograficznego (geologia, rzeźba terenu, pogoda i klimat, wody, gleby, zagadnienia ludnościowe i gospodarcze)

- znać powierzchnię województwa śląskiego

- umieć określić położenie geograficzne województwa śląskiego posługując się kierunkami

- wymienić obszary graniczące z województwem śląskim i wskazać przebieg granic na mapie

- znać główne rysy ukształtowania powierzchni województwa śląskiego

- wymienić krainy geograficzne województwa śląskiego

- wymienić wiodące cechy klimatu województwa śląskiego (strefa i typ klimatu, temperatury, opady)

- dokonać prostych obliczeń klimatycznych (średnia temperatura, suma opadów, amplituda temperatury)

- wymienić dorzecza i najważniejsze rzeki województwa śląskiego

- znać stopnie podziału administracyjnego Polski

- znać liczbę ludności i wskaźnik urbanizacji województwa śląskiego

- wymienić największe miasta województwa śląskiego

- ocenić warunki przyrodnicze rozwoju gospodarki w województwie śląskim

- znać wiodące cechy gospodarki w województwie śląskim

- orientować się na mapie województwa śląskiego.

Poziom ponadpodstawowy (ocena dobra i bardzo dobra) – uczeń powinien opanować materiał poziomu podstawowego oraz:

- sprawnie posługiwać się terminami geograficznymi

- określić położenie województwa śląskiego za pomocą współrzędnych geograficznych

- umieć powiązać cechy rzeźby terenu z historią geologiczna obszaru

- zna regiony klimatyczne w województwie śląskim i ich wiodące cechy

- określić wpływ wiodących mas powietrza na pogodę w województwie śląskim w różnych porach roku

- określić typ klimatu i klimatyczną porę roku na podstawie danych klimatycznych (temperatura średnia dobowa, amplituda temperatury)

- sprawnie posługiwać się wykresami i diagramami przy prezentacji danych liczbowych

- określić tendencję zmian w zaludnieniu i przyroście naturalnym województwa śląskiego oraz przyczyny zmian

- wskazać na mapie miasta konurbacji górnośląskiej

- znać problemy gospodarowania wodą w województwie śląskim i sposoby ich rozwiązywania.

- porównuje województwo śląskie do innych regionów Polski pod względem gospodarczym

- sprawnie posługiwać się terminami geograficznymi.

Temat: Test kompetencji - Dostosowanie egzaminów do potrzeb ucznia
Podstawy prawne
Zgodnie z §37 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania (...) w szkołach publicznych uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ustawy.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

Ważność opinii
W przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej, do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

Procedura
Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapoznania rodziców/opiekunów prawnych ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i warunków sprawdzianu nie później niż do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywa się sprawdzian.

Opinię z PPP rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów (słuchaczy): - ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

- posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

- chorych i niesprawnych czasowo;

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (tj. dyrektor szkoły).
Dostosowanie warunków
1. Zróżnicowane w formie zestawy egzaminacyjne dla zdających stosownie do ich potrzeb (np. arkusze oznaczone symbolem: A4, A5, A6, A7, A8).

Uczniowie z autyzmem (praca z arkuszem standardowym, o symbolu A1)

1. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodznie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu PPP (osobna sala).

2. Uczeń może otrzymać wsparcie nauczyciela, który ukierunkowuje jego uwagę na wykonaniu zadań (osobna sala)

Uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia (dysleksja rozwojowa). (praca z arkuszem standardowym, o symbolu A1)

1. Problemy z czytaniem i rozumieniem czytanego tekstu (dysleksja): Pisanie sprawdzianu w oddzielnej sali, w której członek komisji egzaminacyjnej na początku jeden raz głośno odczyta instrukcję oraz treść zadań, a uczniowie będą mogli równocześnie śledzić wzrokiem tekst zapisany w arkuszu. Możliwość wydłużenia czasu pracy, lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego. Czas przezanczony na odczytanie treści arkusza wlicza sie do czasu trwania egzaminu.

2. Niski poziom graficzny pisma (dysgrafia): pisanie samodzielnie formułowanych odpowiedzi do zadań drukowanymi literami, co zwiększa czytelność pisma. Jeżeli pismo jest nieczytelne, możliwe jest zapisywanie odpowiedzi za pomocą komputera z usuniętymi programami korekty językowej odłączonego od sieci wewnętrznej i zewnętrznej. Możliwość wydłużenia czasu pracy o 50% lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodznie z zaleceniami zawartymi w opini PPP.

3. Problemy ze stosowaniem zasad ortografii i interpunkcji, z uwzględnianiem struktury różnych form wypowiedzi, z prawidłowością graficzną zapisu obliczeń i z zachowaniem orientacji przestrzennej (dysortografia): samodzielnie formułowane przez uczniów wypowiedzi za zdania otwarte są punktowane z zastosowaniem kryteriów dostosowanych do dysfunkcji uczniów. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodznie z zaleceniami zawartymi w opini PPP.

*** W każdym przypadku wydłużenia czasu trwania sprawdzianu/egzaminu, należy zapewnić uczniom odrębną salę egzaminacyjną. ***Temat: Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Wrzeszczu
Gimnazjum nr 26 w Gdańsku

http://www.gim26.to.pl/tel. (58 ) 341-02-33
fax. (58 ) 344-05-02

adres:
ul. Traugutta 92
80-226 Gdańsk

e-mail: gim26@poczta.onet.pl

Krótka historia gimnazjum

W budynku naszej szkoły przez 42 lata funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana III Sobieskiego. W roku 2000 w wyniku reformy szkolnictwa została zamknięta, a obowiązek kształcenia młodzieży przejęło Gimnazjum nr 26.

W tym samym roku podczas demokratycznych wyborów społeczność szkolna uznała, że należy odwołać się do chlubnych tradycji i postanowiła obrać za swojego patrona króla Jana III Sobieskiego.

Dzień 09.06.2001 roku to szczególna data na kartach naszej historii. Właśnie wtedy otrzymaliśmy imię i sztandar. Z tej okazji odbyła się wspaniała uroczystość, w której wzięły udział władze miejskie, oświata lokalna, dawni pracownicy szkoły, dyrektorzy, przedstawiciele związków zawodowych, Rada Rodziców, absolwenci i cała społeczność gimnazjalna.

Najbardziej wzruszającą chwilą było przekazanie przez fundatorów uczniom sztandaru, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Całość uświetnił wspaniały program artyczny. Spotkanie było również, okazją do wspomnień, refleksji i sympatycznych spotkań po latach.

Rekrutacja

GIMNAZJUM NR 26
IM. JANA III SOBIESKIEGO
Gdańsk 80-226
ul. Traugutta 92
tel. 058 341 02 33
tel/fax 058 344 05 02

TO SZKOŁA

z tytułem „SZKOŁA Z KLASĄ”
z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji „SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKCJĄ”
z Pomorskimi Certyfikatami Jakości Edukacji w zakresie trzech standardów:
Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych
Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju
Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem
najlepsza w Gdańsku pod względem liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w roku szk. 2004/05
z osiągnięciami na szczeblu ogólnopolskim w konkursach języka niemieckiego
zajmująca I miejsca w innych znaczących konkursach m.in. muzycznym, historycznym, biologicznym
której uczniowie osiągają rokrocznie wyniki egzaminów gimnazjalnych wyższe od średniej województwa pomorskiego
która współpracuje z europejskimi szkołami w ramach projektu Socrates Comenius i projektu Fundacji G. Grassa.

U NAS MASZ GWARANCJĘ:

edukacji o najwyższej jakości
profesjonalnej opieki psychologiczno-pedagogicznej
doskonałego przygotowania do egzaminu gimnazjalnego
atrakcyjnego, konstruktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego poprzez udział w różnego typu zajęciach pozalekcyjnych, korzystanie z nowej czytelni multimedialnej a od nowego roku szkolnego z drugiej pracowni informatycznej
Temat: MARIAN SALWICZEK z-ca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych


Musimy być skuteczni

Rozmowa z MARIANEM SALWICZKIEM
zastępcą prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych

- Współkieruje Pan pracą funkcjonującej obligatoryjnie w naszym mieście Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, nadzoruje Pan jednostki miejskie odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz współpracuje z jednostkami państwowymi: sądem, policją, strażą pożarną, prokuraturą. Zarówno wspomniana komisja, jak i Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta, zajmują się realizacją programów “Bezpieczeństwa dla miasta Chorzowa” i “Bezpieczne miasto 2005”. Program obejmuje szerokie spektrum działań i wymaga sporych nakładów finansowych z gminnego budżetu miasta.

- Tak. Na zapewnienie bezpieczeństwa wydajemy dużo, ale jest to niezbędne. Wszystkie sprawozdania finansowe z realizacji programu są dostępne dla mieszkańców i publikowane na stronie internetowej UM. Skupię się na wydatkach jakie miasto ze swojego budżetu przeznaczyło w roku bieżącym i zamierza wydatkować na rok przyszły. I tak: policja w 2005 roku otrzymała z miasta 435 tys. zł, m.in. na zakup samochodów i sprzętu informatycznego. Jednak najwięcej, bo 250 tys. zł przeznaczyliśmy na remont i adaptację siedziby II Komisariatu przy ul. Moniuszki. Do tego obiektu przeniosą się policjanci dotąd pracujący przy ul. Sobieskiego, a potem także z komisariatu przy pl. Piastowskim. Budynek po III Komisariacie Policji przy pl. Piastowskim przejmie Prokuratura Rejonowa. UM sfinansował także druk ulotek informacyjnych dla policji i przeznaczył 116 tys. zł na dodatkowe patrole służby kandydackiej. Straż Pożarna została dofinansowana przez miasto w tym roku kwotą 190 tys. zł. Środki te pozwoliły na kupno: komputerów, centrali telefonicznej w celu obsługi numeru 112 i umundurowania. Dofinansowano również zakup samochodu operacyjnego. W 2006 roku zamierzamy przeznaczyć 10 tys. zł na sprzęt pożarniczy. Niebawem rozpocznie się budowa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które będzie finansowane przez UM i Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. W latach 2006-2007 miasto zamierza wydać na ten cel w sumie 450 tys. zł. W 2005 roku przekazaliśmy także ponad 22,5 tys. zł Prokuraturze Rejonowej, m.in. na komputery, w budżecie na 2006 zaplanowaliśmy wsparcie prokuratury kwotą 4,5 tys. zł. Niedawno podpisaliśmy porozumienie dotyczące przeprowadzki prokuratury na pl. Piastowski. Przekazujemy budynek i wspólnie z Prokuraturą Okręgową sfinansujemy jego remont. Chodzi o kwotę 1,5 mln zł. Ok. 4 tys. zł zamierzamy wydać na monitoring wizyjny Sądu Rejonowego. W budżecie na rok 2006 zaplanowaliśmy dla policji kolejne 425 tys. zł. Oczekujemy, że środki te zostaną wykorzystane dla poprawy bezpieczeństwa chorzowian oraz stworzenia lepszych warunków pracy policji.

- Jednostką podległą bezpośrednio miastu jest Straż Miejska? Od dłuższego czasu w Polsce odżywają dyskusje czy jest potrzebna? Jaka jest Pana opinia?

- Straż jest niezbędna, jej kompetencje są inne od kompetencji policji. Zajmuje się głównie utrzymaniem porządku i ładu w mieście. Nie wyklucza to oczywiście współpracy. Chodzi o wspólne patrole. W tym roku zakupiliśmy dla SM dwa skutery w celu przyśpieszenia interwencji np. w WPKiW czy dzielnicy Maciejkowice. Skutery kosztowały 15 tys. zł. W 2006 zamierzamy kupić dwa kolejne. W Chorzowie od dwóch lat SM pełni całodobowy dyżur na zorganizowanym stanowisku kierowania. Strażnicy, odpowiedzialni za poszczególne rejony miasta, dysponują telefonami komórkowymi. Funkcjonują także dwa posterunki SM w terenie: przy ul. Gałeczki i przy ul. Pudlerskiej w Chorzowie II. Dzięki nim chorzowianie mają ułatwiony kontakt ze strażą. Roczny koszt utrzymania posterunków oscyluje wokół 11 tys. zł.
Skoro jesteśmy przy służbach miejskich chciałbym zwrócić uwagę na pomijaną często rolę Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, który koordynuje wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem na terenie Chorzowa, organizuje szkolenia i ćwiczenia zgrywające siły ratownicze w mieście. W 2005 roku zorganizowano ćwiczenia z zakresu akcji ratunkowej w przypadku kolizji komunikacyjnej z udziałem środków toksycznych. Uczestniczyliśmy również w ćwiczeniu ewakuacji pracowników Poczty Polskiej.
W tym ćwiczeniu został wykorzystany numer alarmowy “112”. Realizowane ćwiczenia są konieczne aby w razie faktycznego zagrożenia służby komunalne mogły wykazać się pełnym profesjonalizmem. Problem bezpieczeństwa to także wydatki na remonty ulic, chodników, doświetlenia, wycinki drzew, modernizację placów zabaw, terenów zielonych i rekreacyjnych. Te zadania wynikające z programu “Bezpieczne Miasto” są realizowane na bieżąco. Na zakończenie chciałbym podkreślić, że stale doskonalimy działania w zakresie szukania nowych form pracy poprawiających bezpieczeństwo. I tak w 2005 roku wprowadzony został program edukacyjny Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej “Bezpieczne życie”. Program jest realizowany w drugich klasach szkół podstawowych i objął około 1200 dzieci i jest finansowany przez miasto wspólnie z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Rozmawiała:
Bożena Ferdyn

Policja w 2005 roku otrzymała z miasta 435 tys. zł, m.in. na zakup samochodów i sprzętu informatycznego. Jednak najwięcej, bo 250 tys. zł przeznaczyliśmy na remont i adaptację siedziby II Komisariatu przy ul. Moniuszki.
Do tego obiektu przeniosą się policjanci dotąd pracujący przy ul. Sobieskiego, a potem także z komisariatu przy pl. Piastowskim. Budynek po III Komisariacie Policji przy pl. Piastowskim przejmie Prokuratura Rejonowa.
W budżecie na rok 2006 zaplanowaliśmy dla policji kolejne 425 tys. zł.
Oczekujemy, że środki te zostaną wykorzystane dla poprawy bezpieczeństwa chorzowian oraz stworzenia lepszych warunków pracy policji.Temat: Przegląd prasy
Kto i gdzie zagra?

JEDYNIE MOTOR PEWNY JEST SWEJ LIGOWEJ SYTUACJI, POZOSTAŁE KLUBY CZEKAJĄ

Dziś poznamy decyzję dotyczącą losów Górnika Łęczna. Trybunał Piłkarski rozpatrzy odwołanie od kary degradacji o dwie klasy rozgrywkowe, jaką na łęczyński klub nałożył Wydział Dyscypliny PZPN. Na werdykt czekają również trzy inne kluby: Arka Gdynia, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i Górnik Polkowice

Decyzja nie jest jednak łatwa, bo wybór któregokolwiek wariantu wywoła komplikacje w niższych ligach. Na werdykt czekają również wrocławscy prokuratorzy. Cofnięcie lub złagodzenie kar może skończyć się zamknięciem dostępu do akt kolejnych klubów, które również zamieszane są w aferę korupcyjną w polskim futbolu.
Takiego zamieszania przed nowym sezonem w Polskim Związku Piłki Nożnej jeszcze nie było. Choć rozgrywki w trzech najwyższych ligach dobiegły końca, nadal nie wiadomo, czy wyniki poprzedniego sezonu są ostateczne i wiążące. Wszystko za sprawą werdyktu Wydziału Dyscypliny w sprawie zamieszanych w aferę korupcyjną klubów, a szczególnie nałożonych na nie kar degradacji. Podjęte w trakcie sezonu rozstrzygnięcia wywołały lawinę pochopnych i złych decyzji. Ich skutek jest znany. Kilkanaście klubów nie wie, czy tuż przed nowym sezonem przygotowywać się do gry w swojej dotychczasowej lidze, czy też może o klasę niżej.
Przewrotność losu sprawiła, że najbardziej zainteresowane decyzjami Trybunału Piłkarskiego są dziś kluby z naszego regionu. Wystarczy spojrzeć na układ tabel II, III i IV ligi, by sprawdzić, kto i na jakich zasadach może skorzystać z takiego, a nie innego orzeczenia. Liczba możliwych scenariuszy jest spora. Dla zespołów z naszego regionu ważne są jednak trzy podstawowe.

WARIANT I Po rozpatrzeniu wszystkich punktów odwołania, Trybunał Piłkarski przyznaje rację działaczom łęczyńskiego klubu. Górnik pozostaje w ekstraklasie. Choć decyzji mogą towarzyszyć kary finansowe i ujemne punkty na początku sezonu, nie ma to już większego znaczenia. Utrzymanie status quo daje oddech zespołom z II, III i nawet IV ligi, bo liczba drużyn, które zagrożone są spadkiem do niższej klasy, diametralnie się zmniejsza. Sytuacja ta interesuje przede wszystkim Avię Świdnik. Dla niej utrzymanie Górnika w ekstraklasie oznacza przedłużenie ligowego bytu.
– Takiego werdyktu życzymy im z całego serca i to nie tylko przez wzgląd na naszą sytuację. Górnik obronił się sportowo w lidze, a za dawne grzechy może być inaczej ukarany, choćby odjęciem pewnej liczby punktów – uważa trener Avii Marek Maciejewski.
Choć decyzja o cofnięciu degradacji dla Górnika jest możliwa, jej realne szanse są jednak bardzo małe. PZPN wystawia tutaj na próbę i tak mocno już nadwątloną nić porozumienia z wrocławską prokuraturą. Długie orzekanie w sprawie klubów zamieszanych w aferę korupcyjną nie przyniosło „punktów” Wydziałowi Dyscypliny. Tymczasem, gdyby doszło jeszcze do cofnięcia kar degradacji, prokuratorzy skłonni są do zerwania niepisanej umowy z PZPN. Tym samym dokumenty w sprawie kolejnych klubów, zamieszanych w aferę korupcyjną, pozostałyby we Wrocławiu.

WARIANT II Degradacja Górnika do II ligi. Jeśli dodać do tego podobną karę dla KSZO Ostrowiec, wprowadza to pierwszą z możliwych komplikacji w piłkarskich tabelach. Umieszczenie dwóch dodatkowych zespołów w II lidze oznacza, że dwa następne muszą z niej spaść. W sumie drugą ligę opuściłyby zatem cztery, a nawet pięć klubów. Tu swojej szansy upatruje Hetman Zamość. Tak jak i w poprzednim rozwiązaniu, gwarantuje mu to byt w III lidze.
– Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że przy zielonym stoliku załatwia się sprawy, które nas kosztować mogą miejsce w lidze. Sportowo obroniliśmy się przed spadkiem, a mamy cierpieć za czyjś brak kompetencji i rozwagi w podejmowaniu decyzji? Takiej sytuacji jeszcze w PZPN nie było – przyznaje Czesław Palik, trener Hetmana Zamość.

WARIANT III Utrzymanie kary nałożonej przez Wydział Dyscypliny. Degradacja Górnika do III ligi usuwa z niej nie tylko Avię Świdnik, ale i Hetmana Zamość. Taka opcja przynosi radość jedynie IV-ligowej Ładzie Biłgoraj. – Dla nas oznacza to, że rezerwy Górnika, które wywalczyły awans do III ligi, pozostaną jednak w dotychczasowej klasie rozgrywkowej. Tym samym to my awansujemy wyżej. Milszej informacji nie można byłoby sobie było wymarzyć – przyznaje trener Łady Marek Sadowski.

W Łęcznej, choć wszyscy nerwowo oczekują na dzisiejszą decyzję, to chórem zapewniają, że argumenty przedstawione w odwołaniu są na tyle solidne i mocne, by możliwy był tylko jeden scenariusz. W Górniku przygotowują się więc do gry w I lidze. Dla bezpieczeństwa wszystkie personalne decyzje pozostawiono jednak do chwili wydania orzeczenia przez trybunał, ale jak zapewnia Edward Klejndinst, dyrektor sportowy klubu: – Przygotowani jesteśmy na każdy wariant.
Na decyzje czekają również prowadzący śledztwo prokuratorzy z Wrocławia. Już teraz mówią o kolejnych klubach, zamieszanych w aferę korupcyjną, wśród których są m.in.: Zagłębie Lubin, Cracovia, Zagłębie Sosnowiec i Pogoń Szczecin. Czy materiały na ich temat trafią do PZPN? Wątpliwe, bo prokuratorzy mają już dosyć opieszałości działaczy związku. Złagodzenie kar dla Górnika Łęczna i trzech pozostałych klubów może oznaczać zamknięcie akt przed oczami działaczy PZPN. SAD

KARY NAŁOŻONE PRZEZ WYDZIAŁ DYSCYPLINY
* Górnik Łęczna – degradacja o dwie klasy rozgrywkowe, 10 pkt. ujemnych, 270 tys. zł kary
* Arka Gdynia – degradacja o jedną klasę, 5 pkt. ujemnych, 200 tys. zł kary
* Górnik Polkowice – degradacja o jedną klasę, 10 pkt. ujemnych, 50 tys. zł kary
* KSZO Ostrowiec – degradacja o jedną klasę, 6 pkt. ujemnych, 50 tys. zł kary
* Podbeskidzie Bielsko-Biała – 6 pkt. ujemnych, 50 tys. zł kary, Zawisza Bydgoszcz – klub wycofał się z rozgrywek i nie był dodatkowo karany.

http://www.kurierlubelski...pid=39908#dalejTemat: Sprawy sędziowskie


Hmmm
Podstawowym problemem jak widzę jest zupełnie inna filozfia podejścia do sędziowania przezentowana przez poprzednie kolegium, której zwolennikiem kolega pozostaje.

Filozofia kolegium polegała głównie na "kulcie nieomylności kolegium".

To raczej Kolega prezentuje takie podejście wygłaszając swoje opinie jako nieomylne.
Kolegium potrafiło przyznać się do błędu! A Kolega kiedyś sie przyznał ?-Kolegium więc pisało: sędzia popełnił błąd, gdyż kolegium tak uznało stosunkiem głosów np. 4-1.
Fakt, że w ten sposób obrażano sędziów ( nawet ze swego grona) zapewne nie został dostrzeżony.
-Kolegium decydowało ( oczywiście poprzez głosowanie) jacy sędziowie mogą się ubiegac o tytuły międzynarodowe, a jacy nie.
-Przewodniczący kolegium zatwierdzał sędziów na imprezy mistrzowskie. ( Kolegę który uznał niezauważonego mata, miał z zatwierdzeniem sporo problemów)
Problem może tkwić w tym, iż do kolegium wybrano stosunkowo mało doświadczonych sędziów, którzy zamiast w pokorze cieszyć się z wyboru chcieli się wykazać samodzielnością.
Szkoda, że tą samodzielnością nie wykazali się w sprawie przekrętu z dyskwalifikacją Wojtkiewicza...

Przepraszam, ale takiej bzdur dawno niesłyszałem. Mało doświadczeni sędziowie to J.Frankiewicz, Z.Ryll, U. Jahr. Jeśli chodzi o mnie i Tomka Delegę, to państwowe klasy sędziowskie uzyskaliśmy troszkę wcześniej niż Kolega, więc taki argument jest conajmniej śmieszny. Sędziowałem międzynarodowe turnieje juniorów w Warszawie i Finał mistrzostw Polski, kiedy Kolega nie miał do tego żadnych uprawnień.
W sprawie Wojtkiewicza nie miało prawa do żadnych interwencji. Jak Kolega tego nie wie, to ja naprawdę nie wiem co Kolega robi w Kolegium?!Moja filozofia sędziowania jest zdecydowanie inna.
-Sędzia nie popełnia błędu interpretując przepisy, nawet wtedy, gdy się z tą interpretacją nie zgadzam.

Kolegium też zinterpretowało przepisy i uznało, ze interpretacja sędziego nie była słuszna. Jak się okazało, było to niezgodne z interpretacją FIDE, którą uważam za błędną.


Sędzia popełnia błąd jeżeli naruszył przepisy. Np. sędzia Janusz Woda popełnił błąd ustalając listę startową turnieju B w Poznaniu na podstawie rankingu polskiego, gdyż przepis B.III.A.2. mówi, że listę ustala się na podstawie rankingu FIDE.

Fakt. Ciekawe czy Kolegium ukarze Sędziego Wodę za zaniedbanie


-O tytuły międzynarodowe mogą ubiegać się wszyscy sędziowie, którzy spełniają określone przez FIDE wymagania, tak jak dzieje się np. z tytułami w grze bezpośredniej.
-Imprezy mistrzowskie mogą sędziować wszyscy sędziowie posiadający odpowiednie kwalifikacje (klasy sędziowskie).

NIE. Bo sędzia może posiadać potrzebne uprawnienia, ale od wielu lat nie sędziować i nie wiadomo czy "nie zardzewiał". Do tego przeciwko sędziemu mogą być złożone jakieś wnioski o ukaranie lub może się toczyć postępowanie o ukaranie. Taki sędzia nie powinien mieć w tym czasie powierzanego sędziowania np. Mistrzostw Polski.Dodam jeszcze, że moim zdaniem należało utworzyć forum sędziowskie, gdzie mozna byłoby omawiać ciekawe sytuacje. Oczywiście wtedy trudniej byłoby wprowadzać własne pomysły typu "świadomość mata". Tym niemniej poziom sędziowania zapewne by przez to zyskał, a to moim zdaniem powinno być głównym celem kolegium.

Forum sędziowskie napewno jest ciekawym pomysłem.
Świadomość mata jest bardzo istotnym problem, bo nawet Koelga nie wie Czy chce uznawać mata czy nie. Bo skoro nie koniecznie chce Kolega zmieniać wyniki partii (w zależności od momentu zauważenia problemu), to znaczy, że jednak mat nie jest taki ważny. Troszkę konsekwencji. Albo zawsze zmnieniamy, bez względu na czas od zauważenia mata, albo nie. A jeśli nie, to znaczy, że "świadomość mata" ma jednak znaczenia.Oczywiście można powiedzieć "pan panie Sapis niech się nie wymądrza, gdyż do kolegium został pan dokoptowany, a w wyborach uzyskał dziesięć razy mniej głosów niż ja".
Zapewniam jednak, że jeśli nawet i w następnych wyborach dostanę pięć głosów na krzyż, to i tak swojej filozofii nie zmienię.

Każde zdanie ma znaczenie, nawet jak nie ma w nim żadnego sensu, logiki i konsekwencji. A to stwierdzenie podkreśla Kolegi Wiarę we własną nieomylność, a to jest najwyżej objaw rozwiniętej megalomanii .


Powracając zaś do omawianego przypadku. Oczywiście mat kończy partię. Ale czy zmieniać wyniki turnieju decyduje sędzia w każdym konkretnym przypadku uwzględniając wszystkie okoliczności.

Nie. W takiej sytuacji zawsze zmienia się wynik partii. Nie ma żadnych innych okoliczności, bo jak Kolega stwierdził MAT KOŃCZY GRĘ i KONIEC! Inaczej jednak dochodzimy do "świadomości mata".


We wprowadzeniu do przepisów gry FIDE czytamy : "Przepisy gry w szachy nie są w stanie objąć wszelkich sytuacji i przypadków, które mogłyby zaistnieć w czasie partii, ani też nie mogą jednoznacznie regulować wszystkich problemów administracyjnych.
W przypadkach, które nie są dokładnie uregulowane artykułami "Przepisów Gry FIDE", prawidłowe orzeczenie powinno być wynikiem analizy sytuacji analogicznych, bądź zbliżonych do omawianych w niniejszych przepisach. "Przepisy Gry FIDE" zakładają, że sędziowie mają niezbędne kompetencje, są całkowicie obiektywni, a ich rozstrzygnięcia są logiczne i głęboko przemyślane.
Zbyt szczegółowe przepisy odebrałyby sędziemu swobodę decydowania oraz mogłyby mu przeszkodzić w znalezieniu rozwiązania uwzględniającego specyficzne okoliczności, a zgodnego z zasadami sprawiedliwości i logiki".
Warto chyba sobie od czasu do czasu ten zapis przypomnieć.
Witalis


Święta prawda. Kolega niestety uznał, że tylko On ma niezbędne kompetencje, a do tego jest nieomylny.
A stwierdzeniem cyt. "Ale czy zmieniać wyniki turnieju decyduje sędzia w każdym konkretnym przypadku uwzględniając wszystkie okoliczności.", przyłączył się do tych członków Kolegium, którzy mieli wątpliwości, czy należy uwzgledniać "świadomość mata" czy też nie. (Bo Kolegium rozpatrywało właśnie te "okoliczności") W ten sposób stwierdza Kolega, że można nie uznać mata !!! A to może podważać Kolegi kompetencje, tak samo jak raczy Kolega podważać kompetencję członków Kolegium zajmujących się tą sprawą.Temat: Środki na oświate z PO Kapitał Ludzki
Środki na poprawę funkcjonowania oswaity możemy pozyskać z PO KL Priorytetów III oraz IX.
Priorytet III koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty, zakładając wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie monitoringu i ewaluacji, rozwój badań edukacyjnych
oraz ich powiązanie z polityką edukacyjną. Nowe rozwiązania obejmują również działania na rzecz zwiększenia efektywności nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez kuratorów oświaty.
W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia niezbędny jest rozwój systemu zbierania i analizowania danych ilościowych i jakościowych w obszarze oświaty. Zadanie to realizowane będzie m.in. poprzez wypracowanie zobiektywizowanego narzędzia oceny skutków działań w obszarze oświaty, które zostanie wykorzystane w kompleksowych działaniach badawczych i analitycznych wspomagających rozwój systemu kształcenia. Pozyskiwaniu obiektywnych danych statystycznych służyć będzie rozbudowywany System Informacji Oświatowej. Równocześnie odpowiednio wzmocniony system egzaminów zewnętrznych zapewni rzetelną informację dotyczącą wyników kształcenia, a więc efektywności instytucji systemu oświaty.
Wyniki badań i analiz wykorzystywane będą w kształtowaniu polityki edukacyjnej państwa, przyczyniając się do doskonalenia podstaw programowych. Posłużą także do usprawnienia systemu finansowania oświaty, co przyczyni się do zwiększenia efektywności zarządzania w instytucjach oświatowych. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych (dotyczących m.in. nowoczesnych form kształcenia) poprzedzane będzie – w miarę potrzeby – finansowaniem działań o charakterze pilotażowym.
Poprawie jakości kształcenia będzie służyć modernizacja systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, ponadregionalnych programów doskonalenia nauczycieli, a także rozwój akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.
Dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy będą służyć prace nad aktualizacją podstaw programowych oraz nad innowacyjnymi programami nauczania, a także materiałami dydaktycznymi, zwłaszcza obejmującymi kształtowanie tzw. kompetencji kluczowych z zakresu
przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Rozwój portalu edukacyjnego Scholaris umożliwi upowszechnienie innowacyjnych programów i metod dydaktycznych wśród nauczycieli.
Przewiduje się także realizację ponadregionalnych programów rozwijania zainteresowań naukami matematycznymi, przyrodniczymi i technicznymi, w uzupełnieniu do projektów rozwojowych szkół, które będą realizowane na szczeblu regionalnym w ramach Priorytetu IX. Działania te przyczynią się do poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Dostęp do edukacji i umożliwienie korzystania z usług edukacyjnych są podstawowymi czynnikami określającymi przebieg ścieżki edukacyjnej, a w rezultacie sytuację jednostek na rynku pracy. W ramach Priorytetu realizowane będą działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wysokiej jakości usług edukacyjnych. W szczególności wspierane będą te obszary i środowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych.
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji wymaga systemowego wdrożenia elastycznych form edukacji przedszkolnej, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie edukacja przedszkolna jest
upowszechniona w niewystarczającym zakresie. Zapewnienie równego i szerokiego dostępu do edukacji przedszkolnej przyczyni się do możliwe wczesnej identyfikacji barier edukacyjnych i opracowania regionalnych strategii ich eliminacji.
Istotnym elementem Priorytetu IX będą programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które obejmą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, z jednej strony stanowiące instrument wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotykających się z różnych przyczyn na problemy edukacyjne, zaś z drugiej strony wzmacniające znaczenie kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania. Programy rozwoje będą silnie ukierunkowane na dostosowywanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku
pracy, a także przygotowanie uczniów do funkcjonowania na nim. W tym obszarze szczególny nacisk zostanie połoŜony na szkolnictwo zawodowe, które pomimo sygnałów płynących z rynku pracy, cieszy się znacznie niższą atrakcyjnością i jakością nauczania niż kształcenie
ogólne. W ramach szkolnictwa zawodowego oprócz wyżej wymienionych instrumentów wsparcia znacząco wspierana będzie również współpraca szkół i placówek z pracodawcami, co przyczyni się do wzmocnienia nauczania praktycznego m.in. poprzez staże i praktyki odbywane u pracodawców, a co za tym idzie wyposażenia przyszłych absolwentów w
praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy. Wspierana będzie również modernizacja oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego zarówno poprzez dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy jak i wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne. Instrumentem towarzyszącym wyrównywaniu szans edukacyjnych i podnoszeniu jakości kształcenia poprzez programy rozwojowe będą programy stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych), którym trudna sytuacja materialna uniemoŜliwia rozwój edukacyjny. Równolegle potencjał instytucji edukacyjnych będzie wzmacniany poprzez realizację kompleksowych programów ukierunkowanych na rozwój kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty.
Istotną słabością polskiego systemu kształcenia jest niski udział w formalnym kształceniu ustawicznym, osób dorosłych podnoszących kwalifikacje lub uzupełniających wykształcenie lub kwalifikacje ogólne i zawodowe. W ramach Priorytetu podjęte zostaną działania nakierowane na upowszechnienie powyższego typu kształcenia ustawicznego poprzez
podnoszenie jakości usług oferowanych przez placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i zawodowego oraz promocję korzyści płynących z formalnego podnoszenia i uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
Wszystkie problemy na które odpowiedź będzie stanowił wsparcie realizowane w ramach Priorytetu IX w szczególnym stopniu ogniskują się na terenach wiejskich. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niska świadomość mieszkańców obszarów wiejskich o korzyściach płynących z edukacji, a także niski stopień samoorganizacji społeczności lokalnych na tych obszarach w celu poprawy sytuacji edukacyjnej wsi. Z tego powodu w ramach Priorytetu IX udzielane będzie wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania oddolnych, lokalnych inicjatyw i paktów powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi.Temat: Sprawy sędziowskie


No to mat kończy grę czy nie? Bo jeśli kończy to zmiana wyniku musi nastąpić nawet 5 lat po partii. I nie ważne jakie to powoduje konsekwencje. Najwyżej odbieramy medale.
Kolegium podjęło decyzję, że zawodniczka podpisała blankiet ze swoją porażką. Okazało się, ze było to niezgodne z intepretacją przepisów stosowaną przez FIDE. Czym różni się zmiana wyniku 2 godziny po partii, od zmiany wyniku 3 miesiące po partii? Albo mat jest ważniejszy, albo nie. Albo zawsze zmieniamy wynik, albo uznajemy, że w partii zakończonej nie można składać reklamacji. Stąd też sugestia Kolegium dotycząca uwzględnienia w regulaminie terminu zgłaszania jakichkolwiek reklamacji. Ale taki przepis w zasadzie stwierdza, że mat ważniejszy jest tylko do momentu, w którym można zgłosić reklamację. A skoro mat jest ważniejszy, to nie można wprowadzić ograniczenia składania reklamacji dotyczących nieprawidłowego przebiegu partii! A gdyby to nie był mat, tylko nieprawidłowy ruch? Sprowadzamy zawodników na turniej i od nowa rozgrywamy zawody. A gdyby zauważono go po zakończeniu ostatniej partii turnieju i wynik partii zmienia zwycięzcę? Cofamy rundy, bo wyniki byłyby inne i inne kojarzenia?

Decyzja Kolegium był kontrowersyjna i jak się niestety okazało błędna (tak naprawdę tylko dlatego, ze reklamacja nastąpiła dosyć szybko, a nie np. po następnej rundzie), ale tylko osoba nie rozumiejąca sędziowania może się z niej śmiać. Kolegium po prostu zastanawiało się nad przypadkiem w szerszym konteście i dlatego miało wątpliwości czy uznać zwycięstwo przez niezgłoszonego mata.

I mimo, że gdyby miał teraz taką sytuację, to oczywiście zgodnie z przepisami uznałbym mata, to nadal uważam, że powinien być uznany wynik podpisany na blankiecie.

Hmmm
Podstawowym problemem jak widzę jest zupełnie inna filozfia podejścia do sędziowania przezentowana przez poprzednie kolegium, której zwolennikiem kolega pozostaje.

Filozofia kolegium polegała głównie na "kulcie nieomylności kolegium".
-Kolegium więc pisało: sędzia popełnił błąd, gdyż kolegium tak uznało stosunkiem głosów np. 4-1.
Fakt, że w ten sposób obrażano sędziów ( nawet ze swego grona) zapewne nie został dostrzeżony.
-Kolegium decydowało ( oczywiście poprzez głosowanie) jacy sędziowie mogą się ubiegac o tytuły międzynarodowe, a jacy nie.
-Przewodniczący kolegium zatwierdzał sędziów na imprezy mistrzowskie. ( Kolegę który uznał niezauważonego mata, miał z zatwierdzeniem sporo problemów)
Problem może tkwić w tym, iż do kolegium wybrano stosunkowo mało doświadczonych sędziów, którzy zamiast w pokorze cieszyć się z wyboru chcieli się wykazać samodzielnością.
Szkoda, że tą samodzielnością nie wykazali się w sprawie przekrętu z dyskwalifikacją Wojtkiewicza...

Moja filozofia sędziowania jest zdecydowanie inna.
-Sędzia nie popełnia błędu interpretując przepisy, nawet wtedy, gdy się z tą interpretacją nie zgadzam.
Sędzia popełnia błąd jeżeli naruszył przepisy. Np. sędzia Janusz Woda popełnił błąd ustalając listę startową turnieju B w Poznaniu na podstawie rankingu polskiego, gdyż przepis B.III.A.2. mówi, że listę ustala się na podstawie rankingu FIDE.
-O tytuły międzynarodowe mogą ubiegać się wszyscy sędziowie, którzy spełniają określone przez FIDE wymagania, tak jak dzieje się np. z tytułami w grze bezpośredniej.
-Imprezy mistrzowskie mogą sędziować wszyscy sędziowie posiadający odpowiednie kwalifikacje ( klasy sędziowskie).

Dodam jeszcze, że moim zdaniem należało utworzyć forum sędziowskie, gdzie mozna byłoby omawiać ciekawe sytuacje. Oczywiście wtedy trudniej byłoby wprowadzać własne pomysły typu "świadomość mata". Tym niemniej poziom sędziowania zapewne by przez to zyskał, a to moim zdaniem powinno być głównym celem kolegium.

Oczywiście można powiedzieć "pan panie Sapis niech się nie wymądrza, gdyż do kolegium został pan dokoptowany, a w wyborach uzyskał dziesięć razy mniej głosów niż ja".
Zapewniam jednak, że jeśli nawet i w następnych wyborach dostanę pięć głosów na krzyż, to i tak swojej filozofii nie zmienię.

Powracając zaś do omawianego przypadku. Oczywiście mat kończy partię. Ale czy zmieniać wyniki turnieju decyduje sędzia w każdym konkretnym przypadku uwzględniając wszystkie okoliczności.
We wprowadzeniu do przepisów gry FIDE czytamy : "Przepisy gry w szachy nie są w stanie objąć wszelkich sytuacji i przypadków, które mogłyby zaistnieć w czasie partii, ani też nie mogą jednoznacznie regulować wszystkich problemów administracyjnych.
W przypadkach, które nie są dokładnie uregulowane artykułami "Przepisów Gry FIDE", prawidłowe orzeczenie powinno być wynikiem analizy sytuacji analogicznych, bądź zbliżonych do omawianych w niniejszych przepisach. "Przepisy Gry FIDE" zakładają, że sędziowie mają niezbędne kompetencje, są całkowicie obiektywni, a ich rozstrzygnięcia są logiczne i głęboko przemyślane.
Zbyt szczegółowe przepisy odebrałyby sędziemu swobodę decydowania oraz mogłyby mu przeszkodzić w znalezieniu rozwiązania uwzględniającego specyficzne okoliczności, a zgodnego z zasadami sprawiedliwości i logiki".
Warto chyba sobie od czasu do czasu ten zapis przypomnieć.
WitalisTemat: Etyka - materiały
Kilka dodatków z moich źródeł

Myśl Eytczna XX wieku

etyka ekologiczna:

Etyka ekologiczna opiera się na wyjściowym założeniu, które mówi o tym, że przedmiotowe prawa moralne posiadają nie tylko ludzie. Zatem szkody wyrządzone przez człowieka bytom pozaludzkim możemy poddać kwalifikacji moralnej bez względu na to, czy dotyczą one zwrotnie także i samych ludzi. Istotna jest kwestia dotycząca tego, jakie rozszerzenie przedmiotowych praw moralnych konstytuuje etykę środowiskową. Otóż nie ogranicza się ona do poszerzenia klasy przedmiotów posiadających znaczenie moralne o same tylko zwierzęta, ale bierze również pod uwagę także świat roślin, a w niektórych propozycjach także i przedmioty nieożywione

I. Ekologiczna etyka środowiskowa:
Schweizer, Leopold

Jej przedmiot i zadania związane są ze stosunkiem każdego pojedynczego człowieka i każdej ludzkiej zbiorowości do świata przyrody.

II.Filoanimaliści:
Reusseau, Shopenhauer, Singer

Filoanimaliści bronią poglądu, że zwierzęta stanowią rzeczywisty podmiot moralności i z tego tytułu przysługują im określone prawa

Zagadnienia bioetyki

Kompetencje bioetyki obejmują zagadnienia wchodzące w zakres medycznej deontologii.

I. W zakresie kierowania zachowaniem się człowieka

II. W zakresie poradnictwa i inżynierii genetycznej

III. W zakresie regulacji urodzin i regulowania przyrostu naturalnego

Analiza moralności ponowoczesnej Baumana

Ponowoczesność, zdaniem Zygmunta Baumana, narzuca człowiekowi ciężar odpowiedzialności — nie ma już szansy odwoływania się do katechizmów lub kodeksów sporządzanych przez filozofów i kaznodziei. Ciężar wyboru graniczy z cierpieniem, bo człowiek musi żyć, odrzucając zdeterminowanie koniecznością i zafascynowanie przygodnością. Człowiek, społeczeństwo same muszą tworzyć sensy, co jest trudne. Za pociechę w tej sytuacji służy świadomość, że w tym trudzie unikania samozaciemnienia nie da się uniknąć kłopotów i trzeba im wyjść naprzeciw. Czyli „stać po stronie tego, co czasowe, przeciw bezlitosnej wieczności".

Konrad Lorenz i socjobiologiczna moralność

Mechanizmy biologiczne kształtują podstawy naszych zachowań także w ujęciu K. Lorenza. I dla niego, podobnie jak Freuda, problemem poznawczym staje się doświadczana empirycznie agresja gatunkowa. I też jest ona wrodzona.

Jako odrębny instynkt jest agresja wszechobecna w życiu i zachowaniu różnych gatunków. Więc istnieje konieczność traktowania jej jako pewnej cechy procesów życiowych wytworzonych i zaakceptowanych przez ewolucję. Ale agresja jest zaczynem obiektywnego zła. Jako zachowanie wrodzone, istniejące zatem „przed wszelkim uczeniem się jednostki", agresja decyduje o przeżyciu osobnika stanowiąc instrument wspierający ciągłość gatunkową i umożliwiający adaptację.

Moore błąd naturalistyczny

Najogólniej mówiąc błąd naturalistyczny polega na tym, że próbuje się zdefiniować predykat moralny "dobry" przy pomocy innych pojęć spoza sfery moralności. Przykładem takiego błędu będzie np. definicja: dobry = zwiększający przyjemność.

Konkluzja jest następująca: Pojęć o charakterze normatywnym (jak dobro, obowiązek, powinność itd.) nie sposób zdefiniować przy pomocy pojęć, których używamy do opisu rzeczywistości naturalnej. Przedmiot etyki nie jest zatem sprowadzalny do żadnej dziedziny nauk szczegółowych takich jak fizyka, biologia, psychologia czy socjologia (ani również teologia).

Kotarbiński etyka niezależna

Niezależność etyki od religii jest czynnikiem jednoczącym wszystkie narody, bez względu na wyznanie i rasę. Gdyby ludzie w życiu kierowali się; męstwem, dobrocią serca, szlachetnością, prawością i godnością nie mówiłoby się o wojnach czy zamachach terrorystycznych.

Etykę jako dyscyplinę wypełniają trzy podstawowe działy: tak zwana felicytologia, prakseologia oraz etyka właściwa. Felicytologia to teoria kształtowania życia szczęśliwego. Mówi ona o tym, jak należy żyć, aby być w pełni szczęśliwym i nie popaść w stan odwrotny, czyli nieszczęśliwość. Prakseologia to technika dzielności. Zastanawia się ona nad tym, jak należy się zachowywać, aby działać jak najsprawniej, a nie być niedołęgą. Krótko mówiąc pilnuje sprawności. Etyka właściwa interesuje się tym, jak żyć, aby być porządnym i zacnym człowiekiem, a nie być zhańbionym. Wszystkie te zadania łączą się ze sobą, gdyż aby żyć godnie, trzeba rozpatrzyć wyżej wymienione elementy etyki.

Scheler materialna etyka wartości

Wartości – jakości proste, idealne, absolutne, poznawane apriorycznie, bezpośrednio dane w intencjonalnym czuciu

hierarchia

* Wartości sacrum – wartości religijne
* WARTOŚCI DUCHOWE
* Wartości poznania prawdy
* Wartości tego, co słuszne (prawne)
* Wartości estetyczne
* WARTOŚCI WITALNE
* WARTOŚCI HEDONICZNE (przyjemności)

* Wysokość i jakość wartości dostępna dzięki doświadczeniu aksjologicznemu
* Wartości im wyższe – tym trwalsze
* Tym mniej muszą być dzielone by dotrzeć do większej liczby ludzi
* Tym częściej są wartościami fundującymi
* Tym głębsze zadowolenie wywołują